هزینه را به چه صورت پرداخت کنم ؟

هزینه را به چه صورت پرداخت کنم ؟

پس از عقد قرارداد فی مابین طرفین ، هزینه اخذ میگردد.